Beter worden waar je goed in bent.

Productiever project- en verandermanagement

SUCCESVOLLE PROJECTEN EN VERANDEROPGAVEN IN VIER STAPPEN

TALENT VASTSTELLEN

Met een intake stellen we vast wanneer jij op je best bent en waar je beter in kunt worden. Zo kun je je productiviteit en plezier in je werk vergroten.

TALENT ONTWIKKELEN

We helpen je je project- en verandermanagement talenten verder te ontwikkelen, door van je werkomgeving een inspirerende leeromgeving te maken. Indien nodig verstevigen wij je kennisbasis door je kennis aan te reiken van erkende managementmethodieken, zoals Projectmatig Werken, IPMA, PRINCE2 ®, Managing Successful Programmes (MSP ®) en Agile/Scrum.

TALENT BENUTTEN

Ingezet worden daar waar je in je kracht acteert en in samenwerking met collega’s die complementair zijn aan jou. Dat maakt de samenwerking productiever en plezieriger. En het versterkt teams in het succesvol realiseren van opdrachten.

ORGANISATIE VERBETEREN

Je leert je natuurlijke kracht van jou en je teamleden in te zetten. Zo worden jij en je team beter waar jullie goed in zijn. Met betere project- en veranderresultaten tot gevolg. Hierdoor wordt ook de organisatie er beter van!

Jouw professionalisering kan bij iedere stap starten!

MEER PLEZIER

Plezier in je werk is belangrijk. Het geeft arbeidsvreugde en voldoening. Werkplezier is het vermogen om met plezier het werk te doen wat gedaan moet worden. Met als kenmerk dat het je meer energie oplevert, dan dat het kost. Het geheim van plezier hebben in je werk schuilt niet in alleen doen wat je leuk vindt, maar ook waar je goed in bent. Met beter worden waar je goed in bent, kost het werk je minder energie en behaal je makkelijker resultaat. Doen wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je makkelijk afgaat, geeft juist energie. En maakt je uiteindelijk productiever!

MEER RENDEMENT

Als competente projectmanager haal je het beste uit je teamleden. Waardoor ook zij beter presteren. Samen worden jullie productiever. Delen van kennis en verankering van succeservaringen in de organisatie vergroot de impact van jouw prestatieverbetering op de resultaten van je team en organisatie. Je creëert een olievlekwerking; in korte tijd ontstaat een kritische massa van managers en medewerkers, die de opbrengsten van projecten en veranderingen naar een hoger niveau tillen. Waardoor betere prestaties op projectniveau de organisatie in staat stelt meer rendement uit haar projectinvesteringen te halen.

Bijvoorbeeld

Een Intake, HOE WERKT DAT?

Heb jij het talent om van elk project of elke veranderopgave een succes te maken? Inzet van de juiste competenties door jou en je team vergroot de kans op projectsucces aanzienlijk. De ‘juiste’ competenties zijn die competenties, die aansluiten op je natuurlijke drijfveren en je in staat stellen complexe situaties in een project of verandertraject effectief te managen. 

TALENT ONTWIKKELEN, GOEDE ZAAK

Ontwikkelinterventies dragen primair bij aan succesvolle realisatie van je onder handen project of verandertraject. Is het bijvoorbeeld belangrijk om vast te stellen hoe om te gaan met verschillende belangen van partijen in een projectomgeving, dan leren we je hoe je een stakeholderanalyse kunt maken. En bepalen we samen met jou hoe je je natuurlijke kracht en ontwikkelpotentieel kunt inzetten om betrokken partijen mee te krijgen. Vervolgens ga je daar direct mee aan de slag. Er vindt dus geen tijdverlies plaats tussen leren, oefenen en toepassen; je werkomgeving is zo je leer- en presteeromgeving geworden. Waarin het verbeteren van je prestaties hand in hand gaat met het omvormen van je ontwikkelpotentieel tot je natuurlijke kracht!

SUCCESVOL TALENT BENUTTEN

Doe projecten die bij je passen! Wist je dat je je projecten en veranderopdrachten met meer plezier en nog productiever kunt realiseren? Door competenties, die van nature bij je passen, vaker in te zetten en minder te doen wat niet bij je past. Voer je een project uit, dat vooral een appèl doet op je natuurlijke talenten, dan maakt je dat productiever en succesvoller. Bovendien werk je er met meer plezier aan. Doe dus vooral vaker wat van nature bij je past. Zodat je daar nog beter in wordt! Dit bereik je door je natuurlijke drijfveren en competenties te verkennen. En vervolgens in te zetten op die project- en veranderopgaven waar ze echt nodig zijn.

Lees verder »»
Passendheid slaat op de match tussen je natuurlijke drijfveren en competenties en de complexiteit van een project. Competenties die je van nature beheerst zijn ‘stabiel’; ook onder druk blijf je deze effectief inzetten. Competenties die je goed beheerst, maar niet aansluiten op je natuurlijke drijfveren, zijn kwetsbaarder; ze kosten je meer energie en kunnen onder druk eerder omslaan in hun tegenpool.

Voorbeeld:

Stel je bent van nature een mensgerichte leider, die makkelijk communiceert, dan bouw je makkelijk relaties op. En weet je mensen goed te betrekken bij het project. Communiceren en relaties opbouwen zijn dan ‘stabiele’ competenties; ook onder druk blijf je adequaat communiceren. Ben je van nature een projectmanager, die besluiten eerder baseert op analyse van vraagstukken dan op consultatie van betrokkenen, dan kost communiceren je veelal meer energie. Onder druk, wanneer een groot beroep op je communicatieve vermogens wordt gedaan, is de kans groter dat je in je communicatie opppervlakkiger of meer manipulerend wordt.

Complexiteit van een project kan zitten in technische, organisatorische of omgevingskenmerken. Het managen van complexiteitsfactoren doet een appèl op specifieke competenties. Naarmate je deze van nature meer beheerst, neemt de kans op projectsucces toe. Met in het verlengde daarvan meer ‘projectplezier’.

Voorbeeld:

Software ontwikkelingsprojecten hebben doorgaans geen vooraf vastomlijnd resultaat. Er zijn wel allerlei methoden beschikbaar om ze uit te voeren. Een projectleider die voor een ‘agile’ aanpak kiest, werkt met het projectteam tijdens de uitvoering richting en resultaat verder uit. Dit vraagt van de projectleder het vermogen om de strategische koers van het project te bepalen. Projectteamleden vertrouwen dit kompas. De projectleider geeft hen ruim mandaat om zelfstandig hun bijdrage te kunnen leveren.

Wanneer een projectleider van nature geen strateeg is, die makkelijk een koers uitzet en taken delegeert, dan kan hij onder druk te afstandelijk worden en te weinig oog hebben voor praktische obstakels, waardoor hij voor de muziek uitloopt en het commitment van het projectteam verliest.

Kortom, competent kunnen handelen staat niet gelijk aan competent zijn, in de zin dat je ook onder druk in staat bent dat handelen te vertonen. De ware professional is tot dit laatste in staat. Omdat de betreffende competentie past bij zijn/haar voorkeurstijl van kijken, denken en doen.

Een competentie die niet goed aansluit op je voorkeurstijlen is kwetsbaarder; onder druk kan deze omslaan in zijn tegendeel. Stel een projectmanager vertoont empathisch gedrag. Zodra hij echter in een situatie komt, waarin een groot appél op zijn empathische vermogen wordt gedaan, kan het gebeuren dat hij zich meer eigenzinnig en minder begripvol opstelt. Hij beheerst weliswaar ‘empathie’ als competentie, maar van nature past deze competentie minder goed bij hem. Het kost hem (te)veel energie om onder spanningsvolle omstandigheden empathisch te blijven. Daarmee is ‘empathie’ voor hem geen stabiele maar meer een kwetsbare competentie.

BETERE RESULTATEN, BETER RENDEMENT

Insights Improves besteedt naast het versterken van je talenten veel aandacht aan het creëren van succes condities. Zoals het matchen van jouw talentprofiel met het implementatieprofiel van een project- of veranderopgave. We helpen je projecten en veranderingen vooraf goed te doordenken. Immers, ‘het venijn zit in de start!’. En we begeleiden jou en je opdrachtgever; jullie samenwerking vormt immers de spil waar het project of de verandering om draait. Met een voortdurende focus op de bijdragen van het project-/veranderresultaat aan de doelen van de organisatie. Zodat betere resultaten zich vertalen in een beter rendement voor de organisatie.

DOWNLOAD HIER JE WHITEPAPER

Overzicht PPM processen
Opzet Leeraudit
Betere projecten

ONZE IMPROVERS

Procesmanager; Trainer/coach
Project- en programmamanager
Implementatieadviseur; Trainer/coach
Projectmanager; Trainer/coach
Omgevingsmanager
Projectmanager; Trainer/coach
Controller
Insights Improves is een landelijk werkend verbeterbureau voor project- en verandermanagement. Samen met onze klanten streven we ernaar om van elke project of veranderopgave een succes te maken. Onze aanpak is gestoeld op drie pijlers:

  1. Projectenwerk is mensenwerk. De talenten van de projectleider/verandermanager en het
    team staan aan de basis van het succes.
  2. Het venijn zit in de start. Door bij de start invloedrijke beslissers, experts en belanghebbenden actief te betrekken, worden de beste en meest duurzame resultaten verwezenlijkt.
  3. Leren x presteren = renderen. Met alleen opleiden ben je er niet.
    Project- en verandermanagement zijn organisatiecompetenties. Daarom maken we van werkomgevingen uitdagende leer-presteeromgevingen. Waar zowel de projectleider/verandermanager, het team en de ondersteunende organisatie van profiteren!

Insights Improves
Munsterstraat 2c
7418 EV Deventer
Postbus 304
7400 AH Deventer
Tel.: (085) 0430 100
Stuur een e-mail

Ontwerp: Pim de Ruiter. Gemaakt door: GWsites