Beter worden waar je goed in bent.

Productiever project- en verandermanagement

SUCCESVOLLE PROJECTEN EN VERANDEROPGAVEN IN VIER STAPPEN

TALENT VASTSTELLEN

Ons Talent Ontwikkel Kompas stelt vast wanneer jij op je best bent en waar je beter in kunt worden. Zo kun je je productiviteit en plezier in je werk vergroten.

TALENT ONTWIKKELEN

We helpen je je project- en verandermanagement talenten verder te ontwikkelen, door van je werkomgeving een inspirerende leeromgeving te maken. Indien nodig verstevigen wij je kennisbasis door je kennis aan te reiken van erkende managementmethodieken, zoals Projectmatig Werken, IPMA, PRINCE2 ®, Managing Successful Programmes (MSP ®) en Agile/Scrum.

TALENT BENUTTEN

Ingezet worden daar waar je in je kracht acteert en in samenwerking met collega’s die complementair zijn aan jou. Dat maakt de samenwerking productiever en plezieriger. En het versterkt teams in het succesvol realiseren van opdrachten.

ORGANISATIE VERBETEREN

Je leert je natuurlijke kracht van jou en je teamleden in te zetten. Zo worden jij en je team beter waar jullie goed in zijn. Met betere project- en veranderresultaten tot gevolg. Hierdoor wordt ook de organisatie er beter van!

Jouw professionalisering kan bij iedere stap starten!

MEER PLEZIER

Plezier in je werk is belangrijk. Het geeft arbeidsvreugde en voldoening. Werkplezier is het vermogen om met plezier het werk te doen wat gedaan moet worden. Met als kenmerk dat het je meer energie oplevert, dan dat het kost. Het geheim van plezier hebben in je werk schuilt niet in alleen doen wat je leuk vindt, maar ook waar je goed in bent. Met beter worden waar je goed in bent, kost het werk je minder energie en behaal je makkelijker resultaat. Doen wat je leuk vindt, waar je goed in bent en wat je makkelijk afgaat, geeft juist energie. En maakt je uiteindelijk productiever!

MEER RENDEMENT

Als competente projectmanager haal je het beste uit je teamleden. Waardoor ook zij beter presteren. Samen worden jullie productiever. Delen van kennis en verankering van succeservaringen in de organisatie vergroot de impact van jouw prestatieverbetering op de resultaten van je team en organisatie. Je creëert een olievlekwerking; in korte tijd ontstaat een kritische massa van managers en medewerkers, die de opbrengsten van projecten en veranderingen naar een hoger niveau tillen. Waardoor betere prestaties op projectniveau de organisatie in staat stelt meer rendement uit haar projectinvesteringen te halen.

Bijvoorbeeld

TALENT METEN, HOE WERKT DAT?

Heb jij het talent om van elk project of elke veranderopgave een succes te maken? Inzet van de juiste competenties door jou en je team vergroot de kans op projectsucces aanzienlijk. De ‘juiste’ competenties zijn die competenties, die aansluiten op je natuurlijke drijfveren en je in staat stellen complexe situaties in een project of verandertraject effectief te managen. Ontdek deze competenties met Het Talent Ontwikkel Kompas! Het Talent Ontwikkel Kompas is een gevalideerde en beproefde assessmenttool, waarmee je snel en effectief je natuurlijke kracht en ontwikkelpotentieel in kaart kunt brengen. Dat geeft je de sleutel in handen om van projecten en veranderingen een succes te maken.

NATUURLIJKE KRACHT

ONTWIKKELBAAR TALENT

KWETSBARE KRACHT

ONBEKEND GEBIED

TALENT ONTWIKKELEN, GOEDE ZAAK

Ontwikkelinterventies dragen primair bij aan succesvolle realisatie van je onder handen project of verandertraject. Is het bijvoorbeeld belangrijk om vast te stellen hoe om te gaan met verschillende belangen van partijen in een projectomgeving, dan leren we je hoe je een stakeholderanalyse kunt maken. En bepalen we samen met jou hoe je je natuurlijke kracht en ontwikkelpotentieel kunt inzetten om betrokken partijen mee te krijgen. Vervolgens ga je daar direct mee aan de slag. Er vindt dus geen tijdverlies plaats tussen leren, oefenen en toepassen; je werkomgeving is zo je leer- en presteeromgeving geworden. Waarin het verbeteren van je prestaties hand in hand gaat met het omvormen van je ontwikkelpotentieel tot je natuurlijke kracht!

SUCCESVOL TALENT BENUTTEN

Doe projecten die bij je passen! Wist je dat je je projecten en veranderopdrachten met meer plezier en nog productiever kunt realiseren? Door competenties, die van nature bij je passen, vaker in te zetten en minder te doen wat niet bij je past. Voer je een project uit, dat vooral een appèl doet op je natuurlijke talenten, dan maakt je dat productiever en succesvoller. Bovendien werk je er met meer plezier aan. Doe dus vooral vaker wat van nature bij je past. Zodat je daar nog beter in wordt! Dit bereik je door je natuurlijke drijfveren en competenties te verkennen. En vervolgens in te zetten op die project- en veranderopgaven waar ze echt nodig zijn.

Lees verder »»
Passendheid slaat op de match tussen je natuurlijke drijfveren en competenties en de complexiteit van een project. Competenties die je van nature beheerst zijn ‘stabiel’; ook onder druk blijf je deze effectief inzetten. Competenties die je goed beheerst, maar niet aansluiten op je natuurlijke drijfveren, zijn kwetsbaarder; ze kosten je meer energie en kunnen onder druk eerder omslaan in hun tegenpool.

Voorbeeld:

Stel je bent van nature een mensgerichte leider, die makkelijk communiceert, dan bouw je makkelijk relaties op. En weet je mensen goed te betrekken bij het project. Communiceren en relaties opbouwen zijn dan ‘stabiele’ competenties; ook onder druk blijf je adequaat communiceren. Ben je van nature een projectmanager, die besluiten eerder baseert op analyse van vraagstukken dan op consultatie van betrokkenen, dan kost communiceren je veelal meer energie. Onder druk, wanneer een groot beroep op je communicatieve vermogens wordt gedaan, is de kans groter dat je in je communicatie opppervlakkiger of meer manipulerend wordt.

Complexiteit van een project kan zitten in technische, organisatorische of omgevingskenmerken. Het managen van complexiteitsfactoren doet een appèl op specifieke competenties. Naarmate je deze van nature meer beheerst, neemt de kans op projectsucces toe. Met in het verlengde daarvan meer ‘projectplezier’.

Voorbeeld:

Software ontwikkelingsprojecten hebben doorgaans geen vooraf vastomlijnd resultaat. Er zijn wel allerlei methoden beschikbaar om ze uit te voeren. Een projectleider die voor een ‘agile’ aanpak kiest, werkt met het projectteam tijdens de uitvoering richting en resultaat verder uit. Dit vraagt van de projectleder het vermogen om de strategische koers van het project te bepalen. Projectteamleden vertrouwen dit kompas. De projectleider geeft hen ruim mandaat om zelfstandig hun bijdrage te kunnen leveren.

Wanneer een projectleider van nature geen strateeg is, die makkelijk een koers uitzet en taken delegeert, dan kan hij onder druk te afstandelijk worden en te weinig oog hebben voor praktische obstakels, waardoor hij voor de muziek uitloopt en het commitment van het projectteam verliest.

Kortom, competent kunnen handelen staat niet gelijk aan competent zijn, in de zin dat je ook onder druk in staat bent dat handelen te vertonen. De ware professional is tot dit laatste in staat. Omdat de betreffende competentie past bij zijn/haar voorkeurstijl van kijken, denken en doen.

Een competentie die niet goed aansluit op je voorkeurstijlen is kwetsbaarder; onder druk kan deze omslaan in zijn tegendeel. Stel een projectmanager vertoont empathisch gedrag. Zodra hij echter in een situatie komt, waarin een groot appél op zijn empathische vermogen wordt gedaan, kan het gebeuren dat hij zich meer eigenzinnig en minder begripvol opstelt. Hij beheerst weliswaar ‘empathie’ als competentie, maar van nature past deze competentie minder goed bij hem. Het kost hem (te)veel energie om onder spanningsvolle omstandigheden empathisch te blijven. Daarmee is ‘empathie’ voor hem geen stabiele maar meer een kwetsbare competentie.

BETERE RESULTATEN, BETER RENDEMENT

Insights Improves besteedt naast het versterken van je talenten veel aandacht aan het creëren van succes condities. Zoals het matchen van jouw talentprofiel met het implementatieprofiel van een project- of veranderopgave. We helpen je projecten en veranderingen vooraf goed te doordenken. Immers, ‘het venijn zit in de start!’. En we begeleiden jou en je opdrachtgever; jullie samenwerking vormt immers de spil waar het project of de verandering om draait. Met een voortdurende focus op de bijdragen van het project-/veranderresultaat aan de doelen van de organisatie. Zodat betere resultaten zich vertalen in een beter rendement voor de organisatie.

DOWNLOAD HIER JE WHITEPAPER

Overzicht PPM processen
Opzet Leeraudit
Betere projecten

ONZE IMPROVERS

Procesmanager; Trainer/coach
Project- en programmamanager
Implementatieadviseur; Trainer/coach
Projectmanager; Trainer/coach
Omgevingsmanager
Projectmanager; Trainer/coach
Interim manager
Managementassistente
Senior Adviseur
Controller
Insights Improves is een landelijk werkend verbeterbureau voor project- en verandermanagement. Samen met onze klanten streven we ernaar om van elke project of veranderopgave een succes te maken. Onze aanpak is gestoeld op drie pijlers:

  1. Projectenwerk is mensenwerk. De talenten van de projectleider/verandermanager en het
    team staan aan de basis van het succes.
  2. Het venijn zit in de start. Door bij de start invloedrijke beslissers, experts en belanghebbenden actief te betrekken, worden de beste en meest duurzame resultaten verwezenlijkt.
  3. Leren x presteren = renderen. Met alleen opleiden ben je er niet.
    Project- en verandermanagement zijn organisatiecompetenties. Daarom maken we van werkomgevingen uitdagende leer-presteeromgevingen. Waar zowel de projectleider/verandermanager, het team en de ondersteunende organisatie van profiteren!
Insights Improves
Munsterstraat 2c
7418 EV Deventer
Postbus 304
7400 AH Deventer
Tel.: (085) 0430 150
Stuur een e-mail
PRINCE2® and MSP® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Ontwerp: Pim de Ruiter. Gemaakt door: GWsites

Arthur Burghouts

Procesmanager; Trainer/coach

In complexe situaties processen goed managen

Arthur heeft als adviseur een sterke passie voor niet-routinematige projecten. Bij veel van onze stakeholdermanagement werkzaamheden is hij betrokken. Gedreven, enthousiast, ondernemend, en met veel oog voor de menselijke kant.

Arthur opereert graag aan de startkant van projecten en is pleitbezorger van Projectmatig Werken: ‘De aandacht voor startprocessen in projecten en organisaties neemt hand over hand toe. Projecten worden steeds complexer. Risico’s binnen een project moeten verminderen, en dat lukt alleen met een gedegen aanpak’.

Hugo Borger

Project- en programmamanager

Veranderen is geen doel op zich, het gaat om duurzame verbeteringen

Hugo haalt voldoening uit het resultaat van het team. Hij wordt vooral ingezet bij de ondernemende en interim management opdrachten. Gedreven, analytisch sterk, doelgericht, en financieel goed onderlegd.

Hugo presteert uitstekend in politiek gevoelige omgevingen en weet met verrassende oplossingen te komen: ‘Het is een uitdaging om doelen te realiseren waarbij nog niemand de haalbaarheid en oplossing voor ogen heeft. Daarbij koers ik op intuïtie in combinatie met ratio’.

Emiel Felix

Implementatieadviseur; Trainer/coach

Leren is een kwestie van veel proberen. Dat resulteert uiteindelijk in beter presteren

Emiel heeft zijn roots in het onderwijs en de wetenschap liggen. Na zijn promotie maakte hij de overstap naar de wereld van projectmanagement. Daarin heeft hij veel ervaring opgedaan met het verbeteren van het project- en programmamanagement in organisaties.

Mensen aan het leren krijgen én er voor zorgen dat ze daarmee beter gaan presteren is zijn belangrijkste drijfveer. ‘Leren is een kwestie van veel proberen. Dat resulteert uiteindelijk in beter presteren. Mits de ambitie tot beter presteren bij een medewerker aanwezig is. En de omgeving hem of haar daarbij actief ondersteunt. Ambitie en support in de werkomgeving verkorten de weg van leren naar presteren.

Effectieve veranderingstrajecten zijn direct gerelateerd aan de strategische ambities van een organisatie. Zonder een dergelijke koppeling zal nimmer duidelijk gemaakt kunnen worden, wanneer het verbeterinitiatief succesvol is’.

Ed Lam

Projectmanager; Trainer/coach

Doelen realiseren volgens het principe afspraak is afspraak

Na zo’n 20 jaar als project- en programmamanager te hebben gewerkt is Ed nu vooral actief in advies, PPM-implementatie en training. Ed hecht aan goede relaties met mensen in en buiten de projectomgeving, en stuurt daar dan ook actief op. Zijn werkwijze wordt gekenmerkt door een sterk commitment ten aanzien van de te realiseren doelen en een leiderschap dat mensen inspireert om deze doelen te realiseren volgens het principe afspraak is afspraak.

Hij steekt weinig effort in competentiestrijd omdat hij zichzelf ziet als een instrument dat staat voor resultaat door samenwerking. Het verleden heeft aangetoond dat hij in staat is om een grote diversiteit aan activiteiten te kunnen managen door te zoeken naar samenhang en synergie.

Jan Kuipers

Omgevingsmanager

Sneller en beter resultaat door samen met de omgeving projecten uit te voeren

Jan is van nature een verbinder met veel ervaring in (strategisch) omgevingsmanagement. Zijn (vergunning)technische achtergrond zorgt er voor dat hij aan de harde kant ook inhoudelijk kan bijdragen. Door middel van structurele motivering en coaching (on the job) van de interne – maar ook de externe – omgeving wordt kennis overgedragen die bijdraagt aan onderling vertrouwen en een snellere doorloop van projecten met tevreden stakeholders.

Jan wekt vertrouwen en weet, met creativiteit en gevoel voor bestuurlijke en intermenselijke verhoudingen, projecten vlot te trekken en te realiseren. Kenmerkend voor Jan is het zoeken naar een gezamenlijke win-win, die door “out of the box” denken veelal wordt gevonden en gerealiseerd.

Harrie Brakel

Projectmanager; Trainer/coach

Door samenwerking kom je tot de beste oplossingen

Harrie heeft een militaire en psychologische achtergrond en heeft ruime ervaring in project- en programmamanagement. Deze zet hij onder meer in om (project)managers en uitvoerend personeel te trainen en te begeleiden. Harrie kan snel schakelen en complexe situaties terugbrengen tot de kern en knelpunten vertalen in pragmatische oplossingen. Zijn gevoel voor humor en vakkennis zijn kenmerkend voor hem. Zijn geloof in de persoonlijke kracht van mensen is de basis van zijn aanpak. Hij gaat daarbij uit van dat wat in aanleg aanwezig is.

Harrie is ervan overtuigd dat ieder mens talenten en competenties heeft. Hij stimuleert groei door dit potentieel in mensen, teams en organisaties te benutten en kijkt daarbij naar mogelijkheden die aansluiten bij persoon en organisatie. Hij focust zich op datgene wat mensen kunnen en willen en maakt daarbij gebruik van instrumenten zoals NLP, Systemisch Werken en Transactionele Analyse.

Jan van den Hooff

Interim manager

Pragmatisch prioriteren

Jan is een ervaren interim manager. Hij is gewend wezenlijke veranderingen te realiseren in bestuurlijk complexe organisaties. Hij vormt zich snel een beeld van situaties en verbanden en gaat het gesprek aan over het (werkelijke) ‘probleem achter het probleem’. Jan neemt mensen mee, in gezamenlijke verkenning en co-creatie, van verschillende oplossingsrichtingen. Zo organiseert hij draagvlak en zorgt hij voor betere oplossingen. Ook vastgelopen trajecten weet hij zo nieuw elan te geven en weer aan de gang te krijgen.

In zijn aanpak, houdt Jan de strategische doelen van de organisatie in het oog. Vaak moet er gekozen worden uit een veelheid van prioriteiten en ‘zaken die ook nog moeten’. Hierbij staan de strategische doelen zelf niet ter discussie. Wel moet de uitwerking daarvan worden georganiseerd en de dialoog met, c.q. de aanvullende besluitvorming door, het bestuur worden gefaciliteerd.

Jan richt zich op continuïteits- en veranderopdrachten in technische organisaties, binnen publiek en privaat domein. Jan beschikt ook over ruime ervaring bij kennisinstellingen, waarin – niet-technische – materiedeskundigen werkzaam zijn. In zijn opdrachten werkt Jan intensief samen met de bedrijfsvoeringskolom, om gerealiseerde veranderingen duurzaam te borgen.

Manon te Nijenhuis

Managementassistente

Door collega’s te ontzorgen, kunnen zij optimaal presteren

Manon voert management-ondersteunende taken uit voor Insights Improves. Zij vervult o.a. taken voor personeelszaken, interne communicatie, officemanagement en support office voor trainingen.

Met haar inzet weet Manon haar collega’s te ontzorgen. Haar collega’s waarderen haar inzet dan ook met begrippen als: betrokken, integer, praktische vooruitziende blik, en gedreven.

Pieter van Vlissingen

Senior Adviseur

Als senior adviseur ga je voor het resultaat, maar geniet je vooral ook van het proces

Met mensen van allerlei “pluimage” uit verschillende disciplines, organisaties en met uiteenlopende belangen en inzichten op zoek gaan naar het stuk gemeenschappelijkheid en samenwerking waardoor het project voor opdrachtgever een succes wordt.

Je bent tegelijkertijd inspirator, bruggenbouwer, trekker, duwer en waar nodig doordouwer! De basisbagage hiervoor heeft Pieter opgedaan tijdens zijn Bouwkunde opleiding (HTS bouwkunde), waarvan vooral het integraal benaderen van problemen is blijven hangen. Sindsdien is hij de laatste 20 jaar voor verschillende werkgevers in de utiliteitsbouw en civiele bouw achtereenvolgens actief geweest als constructeur, organisatiemedewerker, kwaliteitsadviseur, organisatie-adviseur, projectleider, QA-manager en vakgroepleider, accountmanager.

Erik te Brinke

Controller

Enige orde scheppen in de chaos

Erik is als controller verbonden aan Insights Improves. Mensen waarmee hij werkt typeren hem als loyaal, nauwkeurig, collegiaal, vriendelijk, vrolijk, meedenkend, sportief en accuraat.

Erik heeft jarenlange ervaring als accountant bij Ten Kate en Huizinga. Aansluitend heeft hij bij diverse bedrijven in de regio gewerkt. In 2003 kwam hij in dienst bij Borger & Burghouts. Intussen is Erik werkzaam als controller voor B&B en Insights Improves.